HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên

Căn cứ theo Quyết định số 473/QĐ-SGDHCM ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  3.195 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 3.091 NĐT
Cá nhân nước ngoài:      08 NĐT
Tổ chức trong nước:      42 NĐT
Tổ chức nước ngoài:      54 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    483.181.400 CP

Cá nhân trong nước:  188.096.700 CP
Cá nhân nước ngoài:          44.800 CP
Tổ chức trong nước: 144.062.900 CP
Tổ chức nước ngoài: 150.977.000 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!