HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên

Căn cứ theo Quyết định số 354/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  258 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 251 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:   07 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    57.357.300   CP

Cá nhân trong nước:   42.457.300 CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:  14.900.000 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!