HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Căn cứ theo Quyết định số 98/QĐ-SGDHCM ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  10 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  10 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    61.500 cổ phần

Cá nhân trong nước:     61.500 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:               0 cổ phần
Tổ chức trong nước:               0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:               0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!