HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Căn cứ theo Quyết định số 574/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  03 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    155.000 cổ phần

Cá nhân trong nước:    155.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:               0 cổ phần
Tổ chức trong nước:               0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:               0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!