HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Căn cứ theo Quyết định số 670/QĐ-SGDHCM ngày 08/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công văn số 2480/ĐTKDV-CNPN ngày 22/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về xác nhận kết quả nộp tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:

01 NĐT

Cá nhân nước ngoài:

0 NĐT

Tổ chức trong nước:

01 NĐT

Tổ chức nước ngoài:

0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    10.253.100 cổ phần

Cá nhân trong nước:

5.126.550 cổ phần

Cá nhân nước ngoài:

0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

5.126.550 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:

0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!