HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Lúc 16h00 ngày 19/12/2017, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 430/QĐ-SGDHCM ngày 29/11/2017 của Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!