HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 được tổ chức vào ngày 19/04/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!