HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận được tổ chức vào ngày 27/12/2017 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!