HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 được tổ chức vào ngày 15/12/2017 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!