HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh được tổ chức vào ngày 10/01/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!