HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp được tổ chức vào ngày 05/12/2017 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!