HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn được tổ chức vào ngày 17/01/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!