HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức vào ngày 18/04/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!