HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Phát điện 3

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Phát điện 3 được tổ chức vào ngày 09/02/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!