HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được tổ chức vào ngày 02/02/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!