HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán tiếp cổ phần không bán hết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên được tổ chức vào ngày 03/01/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!