HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên được tổ chức vào ngày 01/12/2017 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!