HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP được tổ chức vào ngày 13/02/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!