HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên được tổ chức vào ngày 31/10/2017 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!