HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được tổ chức vào ngày 31/03/2020 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!