HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang được tổ chức vào ngày 04/02/2020 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!