HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!