HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đường sắt Sài Gòn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đường sắt Sài Gòn được tổ chức vào ngày 07/12/2015 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!