HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt được tổ chức vào ngày 25/12/2015 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!