HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!