HOSE: Thông báo kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!