HOSE: Thông báo về đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Căn cứ theo Quyết định số 524/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  01 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:  01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    1.725.200 cổ phần

Cá nhân trong nước:           100 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:               0 cổ phần
Tổ chức trong nước: 1.725.100 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:               0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!