HOSE: Thông báo về việc đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức

Căn cứ theo Quyết định số 254/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức và Công văn số 760/ĐTKDV-CNPN ngày 06/5/2022 của SCIC về xác nhận kết quả nộp tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá của SCIC đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   0 NĐT
Tổ chức trong nước:   0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:   0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    2.304.000 cổ phần

Cá nhân trong nước:   2.304.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                 0 cổ phần
Tổ chức trong nước:                 0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                 0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!