HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!