HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!