HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!