HOSE: Thông báo về việc hủy đấu giá cổ phiếu ra công chúng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thông báo về việc hủy đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông SGB tại NHTM cổ phần Bản Việt lần hai như sau

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!