HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Lúc 16h00 ngày 05/06/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần cả lô ra công chúng của cổ đông lớn Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần cả lô ra công chúng của cổ đông lớn Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP ban hành kèm Quyết định số 209/QĐ-DVN ngày 18/5/2020 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!