HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh thông thường tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Lúc 16h00 ngày 29/5/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký chào bán cạnh tranh. Theo Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh thông thường chuyển nhượng vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đầu tư tại Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre ban hành kèm Quyết định số 248/QĐ-SGDHCM ngày 13/5/2020 thì cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức chào bán cạnh tranh nên cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!