HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh thông thường tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Lúc 16h00 ngày 01/04/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia cạnh tranh và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký cạnh tranh. Theo Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh thông thường chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam ban hành kèm Quyết định số 123/QĐ-SGDHCM ngày 20/03/2020 thì cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức nên cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!