HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

Căn cứ theo Quyết định số 587/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  08 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 04 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 04 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    1.770.100 CP

Cá nhân trong nước: 378.100 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 1.392.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 0

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!