HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ theo Quyết định số 485/QĐ-SGDHCM  ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  20 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 20 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    7.834.500 CP

Cá nhân trong nước: 7.834.500 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!