HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin đăng ký đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!