HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  49 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  49 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng khối lượng quyền mua đăng ký:    7.381.500 quyền mua

Cá nhân trong nước:   7.381.500 quyền mua
Cá nhân nước ngoài:                 0 quyền mua
Tổ chức trong nước:                 0 quyền mua
Tổ chức nước ngoài:                 0 quyền mua

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!