HOSE: Thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng

Căn cứ theo Quyết định số 702/QĐ-SGDHCM ngày 21/09/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  03 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phiếu đăng ký:    8.200 cổ phần

 
Cá nhân trong nước:
 
8.200 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:         0 cổ phần
Tổ chức trong nước:         0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:         0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!