Không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 19/10/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 12/10/2022) không có nhà đầu tư đăng ký. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-SGDHN ngày 21/9/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 19/10/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!