Không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 21/6/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 14/6/2022) không có nhà đầu tư đăng ký. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-SGDHN ngày 25/5/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 21/6/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!