Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do SCIC sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 05/8/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 29/7/2022) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 466/QĐ-SGDHN ngày 08/7/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 05/8/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!