Thông báo đăng ký mua cổ phần với khối lượng lớn thông qua đấu giá

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của cá nhân Lâm Thúy Hường như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!