Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương

Căn cứ theo Quyết định số 334/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  09 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 07 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
Tổ chức trong nước: 02 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    39.860.513   CP

Cá nhân trong nước: 32.141.614 CP
Cá nhân nước ngoài: 0 CP
Tổ chức trong nước: 7.718.899 CP
Tổ chức nước ngoài: 0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!