Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại CII)

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu

– CII: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 21/03/2022
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!