Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại HAI)

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • HAI: Công ty cổ phần Nông dược H.A.I

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 2/08/2017.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!