Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại PVD)

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu – PVD: Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan Dầu khí ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 01/09/2021
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!