Thông báo đính chính kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo đính chính kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:

Thông tin đã công bố Thông tin đính chính
Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.982 NĐT
Trong đó:      
Cá nhân: 1.885 NĐT
Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.981 NĐT
Trong đó:                             
Cá nhân: 1.884 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 491.471.800 cổ phần
Trong đó:         
Cá nhân: 130.084.300 CP
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 491.441.800 cổ phần
Trong đó:
Cá nhân: 130.054.300 CP
Lý do đính chính: CTCP Chứng khoán VNDIRECT đã nhập nhầm thông tin của nhà đầu tư.
Các thông tin khác tại Thông báo số 81/TB-SGDHN ngày 26/01/2018 không thay đổi.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!