Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần chào bán cạnh tranh theo lô của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần  chào bán cạnh tranh theo lô của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  2. Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP
  3.  Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, P. Thịnh Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh theo lô: 2.156.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 05 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 05 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT        Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 10.780.000 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP        Cá nhân trong nước: 10.780.000 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP       Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 30/12/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!